Vilkår


LEIEBETINGELSER ØRLAND MINILAGER 


1. Leieobjekt

Leietaker får mot betaling av leien en personlig bruksrett til det spesifiserte lagerrom, samt rett til adgang gjennom fellesområder på lageret for å frakte effekter til eget lagerrom. Leietakers lagerrom leies ut og benyttes i den stand det er ved overtakelsen. Dersom leietaker ønsker å gjøre gjeldende mangler, må dette gjøres ved skriftlig henvendelse til utleier umiddelbart etter overtakelsen. All fremleie er forbudt. Alle effekter fraktes til lageret og lagres på eget ansvar. Leieobjektet er kun tillatt benyttet til lagring.


2. Leieperiode

Lagerrommet leies ut på månedsbasis, og leieperioden løper f.o.m. den dagen kontrakten signeres og til den avtalte leieperioden utløper. Dersom leietaker ikke gir skriftlig melding innen 14 dager forut for leieperiodens utløp, fornyes kontrakten automatisk for en ny leieperiode. Avtalen kan sies opp og/eller endres av utleier med skriftlig varsel en måned før leieperiodens utløp. Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrommet er fullstendig tømt av leietaker og nøkkel til bod tilbakelevert. Ved opphør av leieforholdet plikter leietaker å levere tilbake rommet i samme stand som ved inngåelsen av avtalen, dog aksepterer utleier normal slitasje og elde. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før en leieperiode er omme.


3. Betaling av leien

Leien forfaller forskuddsvis og betales samme dato som kontrakten signeres og betales samme dato hver måned til konto nr. 4290 51 09469 med angivelse av leietakerens lagernummer. Det påløper ett gebyr på kr 62,- for hver purring og/eller påkrav, i tillegg til forsinkelsesrenter. Blir heller ikke påkrav betalt innen fristen, kan utleier si opp kontrakten med umiddelbar virkning. Skjer ikke betaling av en faktura ved forfall, vil brukerens adgangskort bli deaktivert og rommet vil bli plombert. Utleier har ved slik plombering håndpant i de lagrede effekter for ubetalt leie og for andre krav som oppstår som følge av leietakers mislighold. Ved forsinket innbetaling må det påregnes en behandlingstid på ca. én uke før adgangskortet igjen er aktivert og plomberingen er fjernet. Ved kontraktsbrudd og/eller utkastelse, gir leietaker utleier rett til å selge eller holde pant i innholdet i lagerrommet som erstatning for husleie, purregebyr, rydding, søksmål og kostnader ved utkastelse iht. kontrakten. Ved mislighold eller manglende betaling kan utleier avslutte leietagers tilgang til lokalet via adgangskontrollsystem. Leietager må deretter kontakte utleier for tilgang til lager.


Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves uten søksmål og dom hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, eller når leietiden er utløpt, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven §13-2 annet ledd bokstav (a) og (b). Justering av leien kan skje med en måneds varsel til leietaker, med virkning fra påfølgende måned.


Utleier er ikke erstatningspliktig hvis leieforholdet må opphøre på kortere/lengre/permanent sikt på grunn av uforutsette forhold som innbrudd, hærverk, vannlekkasjer, brann el.


Forhold som leietaker er kjent med ved overtagelsen kan ikke senere gjøres gjeldene som mangel. Eventuelle feil i arealangivelsene i denne kontrakt eller på nettsider gir ikke rett til justert leie og medfører ikke til endring i denne avtalens øvrige bestemmelser. Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet og rengjort med hele dører og forøvrig i kontrakts og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand. Mangler som ikke er utbedret kan utleier la utbedre for leietakers regning.


4. Bruk av lokalene og lagerområdet

4.1 Lagring og opphold

Leietaker har ikke adgang til å oppbevare gjenstander utenfor sitt eget lagerrom, utover slik midlertidig plassering som kan være nødvendig for av- og pålessing i forbindelse med det enkelte ærend. Lokalene skal ikke benyttes til annet enn lager, og det er forbudt å drive noen form for virksomhet fra lageret. Det er forbudt å lagre produkter som kan utgjøre en fare for lagerområdet eller for personer som oppholder seg på dette, eller som kan påføre skade på andres lagrede effekter og/eller lagerområdet. Enhver form for eksplosiver, brannfarlige væsker eller gasser, samt alle former for mat eller varer som kan avgi sterk lukt, er forbudt. Hvitevarer eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andre rom, må ikke lagres uten at disse er drenert for væske og forsvarlig pakket. Ved lagring av maskiner skal disse tømmes for olje eller bensin forut for lagring. Søppel eller gjenstander må ikke etterlates i korridorene eller rom som det er flyttet ut ifra. Dette vil bli fjernet på leietakers bekostning.


Leietaker er erstatningsansvarlig for skader som påføres rommet eller varer i andre rom. Leietaker må selv sørge for nødvendig forsikring av innholdet i lagerrommet. Utleier har ikke ansvar for tap som måtte oppstå på leietakers eiendeler ved vannlekkasje, fukt, brann, tyveri, støv, skadedyr m.m.


Leietaker har plikt til å forevise lagerrommet i rimelig tid etter varsel om ettersyn, reparasjon, vedlikehold m.m. Dersom det er begrunnet mistanke til eller fare for skader eller lekkasjer, har utleier rett til å ta seg inn på lagerrommet for utbedringer uten godkjenning.


Det skal tas tilbørlig hensyn til andre leietakere. All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt på lagerområdet. Leietaker har lov til å ha med seg medhjelpere etter behov, men bære det fulle ansvar for disse. Berusede personer, eller personer som på andre måter opptrer truende eller forårsaker skade og ufred overfor betjeningen eller andre leietakere, vil bli bortvist fra lageret og vil få kontrakten oppsagt. Dyr er ikke tillatt på lagerområdet. Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i lageret utover ærend til sitt lagerrom. Det er ikke tillatt å gi utenforstående tilgang til lagerområdet uten at dette på forhånd er avklart med utleier. Leietaker er kjent med og aksepterer at lokalene kan være videoovervåket og at opptak kan bli lagret av sikkerhetshensyn. Fjerning av traller eller annet materiell fra lageret vil bli regnet som tyveri og vil bli politianmeldt. Brudd på disse regler vil medføre krav om fjerning, utvisning, eller eventuelt oppsigelse. Straffbare forhold vil bli politianmeldt.


4.2 Åpningstider

Lageret er åpent for tilgang 24/7. Lageret er ubetjent, Stengninger utover dette kan gjøres når det varsles ved skriftlig oppslag på lagerområdet og på utleiers websider minst 72 timer i forkant. Utleier forbeholder seg uansett retten til å stenge lageret uten nærmere varsel dersom spesielle situasjoner skulle gjøre dette nødvendig. Utleier vil tilstrebe å ikke holde lageret stengt i lenger tid enn det som er nødvendig for formålet.


4.3 Tilgang til lagerområdet

Leietaker får utdelt et personlig nøkkelkort for adgang til lageret i tillegg får leietaker en nøkkel til aktuell bod. Dersom kortet skulle komme på avveie skal utleier varsles umiddelbart. Dersom nøkkelkort ikke fungerer må leietaker møte opp etter avtale med utleier for å rette feilen, leietaker forplikter da å henvende seg til utleier gjennom e-mail eller telefon, forholdet vil da bli utbedret så raskt som mulig. Utleier er ikke ansvarlig for strømbrudd eller andre hendelser som fører til at dør, lys eller annet ikke fungerer tilfredsstillende. Utleier er ikke erstatningspliktig for forhold som ikke skyldes utleiers forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger. Fremleie eller annen bruk av de leide lokalene for utenforstående er ikke tillatt.


4.4 Tilgang til og sikring av leietakers lagerrom

Alle effekter fraktes til og fra lageret og lagres på eget ansvar. Leietaker har ikke adgang til å gjøre endringer på døren til lagerrommet. Eventuelle oppheng av utstyr skal avtales med utleier på forhånd.

© Copyright. All Rights Reserved.

Hildas vei 4, 7130 Brekstad

Email: post@oerlandminilager.no

Telefon: 936 60073 eller 920 23373

Ørland minilager AS


Minilager sentral på Brekstad

Tilgang 24/7 med adgangs kort

Frostfrie og ventilerte lagerboder

Kort og langtids utleie